ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 

1. Ιστορική αναδρομή

Η ασφάλιση Νομικής Προστασίας αποτελεί έναν από τους νεότερους κλάδους ασφάλισης.

Οι πρώτες σκέψεις για τη δημιουργία ασφαλιστικής επιχείρησης του είδους αυτού,

εμφανίζονται στις αρχές του εικοστού αιώνα στη Γαλλία και Αυστρία με τη μορφή της

ασφάλισης δικαστικών εξόδων από κάθε αιτία. Η ασφάλιση αυτή δεν βρήκε ανταπόκριση.

Αντίθετα διάφορες ειδικές ασφαλίσεις Νομικής Προστασίας, όπως της ασφάλισης Νομικής

Προστασίας αυτοκινήτου, είχαν σοβαρή απήχηση στους αυτοκινητιστές. Το τελευταίο αυτό

είδος γεννήθηκε το 1917, σαν ασφάλιση εκείνων που μετείχαν στους αυτοκινητιστικούς

αγώνες του LE MANS. Πριν από το 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο η ασφάλιση αυτή εξαπλώθηκε σε

πολλές χώρες της ευρωπαϊκής ηπείρου. Στην Ελλάδα άρχισε να ασκείται από τις αρχές του

1970, από δύο εξειδικευμένες γερμανικές ασφαλιστικές εταιρίες, τις DAS και ARAG (η

δεύτερη από το 1972). Σήμερα ασκείται και από πολλές πολυκλαδικές εταιρίες.

2. Έννοια

Ο ασφαλιστής Νομικής Προστασίας καλύπτει αφενός τις αναγκαίες για την προστασία του

ασφαλισμένου δαπάνες, δικαστικές και εξώδικες, που περιλαμβάνουν βεβαίως και την

αμοιβή του πληρεξούσιου δικηγόρου καθώς και τα έξοδα και τα τέλη ενώπιον

δικαστικών και διοικητικών αρχών.

Επιπλέον, αναλαμβάνει να καλύψει την επιδικαζόμενη στον αντίδικο δικαστική δαπάνη,

(εφόσον έτσι αποφασίσει το δικαστήριο).

Ως εκ τούτου, η ασφάλιση Νομικής Προστασίας είναι ασφάλιση ζημίας και δη ασφάλιση

παθητικού, διότι τόσο οι δαπάνες Νομικής Προστασίας του ασφαλισμένου, όσο και η

ενδεχόμενη υποχρέωση καταβολής των δαπανών του αντιδίκου, δεν μειώνουν τα

ενεργητικά στοιχεία του ασφαλισμένου, αλλά δημιουργούν και επαυξάνουν τα παθητικά

του στοιχεία.

Η παροχή του ασφαλιστή σε περίπτωση επέλευσης του κινδύνου καθορίζεται, βάσει της

ασφαλισμένης ζημίας και του ασφαλιστικού ποσού ως ασφάλιση ανωτέρου ορίου. Χωρίς να

αποτελεί συνηθισμένη περίπτωση, δεν αποκλείεται όμως και η συμφωνία μεταξύ των

συμβαλλομένων για μεγαλύτερο όριο ασφάλισης.

 

 

3. Μορφές Ασφάλισης

Ανάλογα με τις αιτίες των διαφορών, η ασφάλιση Νομικής Προστασίας μπορεί να διακριθεί

σε γενική ασφάλιση που θα αφορά κάθε διαφορά που προκύπτει από οποιαδήποτε αιτία,

και σε ειδικές ασφαλίσεις για διαφορές από ορισμένες μόνο αιτίες (π.χ. ασφάλιση

Νομικής Προστασίας οχήματος). Επιπλέον ανάλογα με τον τρόπο ενεργοποίησης η

ασφαλιστική κάλυψη μπορεί να διακριθεί σε :

- επιθετική

- αμυντική

- συμβουλευτική.

Στην επιθετική Νομική Προστασία ο ασφαλιστής αναλαμβάνει τον κίνδυνο δαπανών για

την άσκηση αξιώσεων αποζημίωσης κατά τρίτων δικαστικώς ή εξωδίκως.

Στην αμυντική Νομική Προστασία ο ασφαλιστής αναλαμβάνει τον κίνδυνο των δαπανών :

α) για την απόκρουση αξιώσεων τρίτων εναντίον του,

β) για την υπεράσπιση του ασφαλισμένου στα ποινικά δικαστήρια,

γ) για την παράστασή του ενώπιον διοικητικών ή δικαστικών αρχών.

Τέλος, συμβουλευτική Νομική Προστασία υφίσταται, όταν ο ασφαλιστής αναλαμβάνει τις

δαπάνες για την παροχή νομικών συμβουλών.

Η εξειδικευμένη επιχείρηση Νομικής Προστασίας περιλαμβάνει συνήθως την επιθετική

μορφή, από δε την αμυντική, την υπεράσπιση του ασφαλισμένου ενώπιον των ποινικών

δικαστηρίων, των διοικητικών και δικαστικών αρχών.

Οι δαπάνες για την απόκρουση αξιώσεων τρίτων δεν αποτελούν κατά κανόνα αντικείμενο

Νομικής Προστασίας από τις επιχειρήσεις.

 

 

Προγράμματα Νομικής Προστασίας

 

·         Οδηγού & Οχήματος

·         Οδηγού Ξένων Οχημάτων

·         ΦΔΧ Εθνικών & Διεθνών Μεταφορών

·         Επαγγελματικών ΦΔΧ Εθνικών & Διεθνών Μεταφορών

·         Ρυμουλκούμενου & Επικαθήμενου

·         Σκαφών Αναψυχής

·         Οικογένειας

·         Επιτηδευματιών, Ελεύθερων Επαγγελματιών & Επιχειρήσεων

·         Ενοχικών Συμβάσεων

·         Ποινική Νομική Προστασία Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων

·         Διαμερίσματος – Μονοκατοικίας – Καταστήματος – Οικοπέδου

·         Διαχειριστή Πολυκατοικίας

·         Καταναλωτή

·         Αστυνομικών Υπαλλήλων, Λιμενικών Υπαλλήλων, Στρατιωτικών, Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος

·         Δημοσίων Υπαλλήλων, Υπαλλήλων Ιδιωτικού Τομέα

·         Διευθυντικών Στελεχών

·         Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή & Πραγματογνώμονα

·         Λογιστών – Φοροτεχνικών

·         Ποινική Νομική Προστασία Ιατρού – Φαρμακοποιού

·         Πλήρης Νομική Προστασία Ιατρού

·         Φυσιοθεραπευτών & Κέντρων Φυσιοθεραπείας

·         Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων

 

Και πολλά άλλα εξειδικευμένα προγράμματα για επιχειρήσεις και δημοσίους υπαλλήλους

 

4. Διαφορές από την ασφάλιση Αστικής Ευθύνης

Υπό την επιθετική κυρίως μορφή της η ασφάλιση Νομικής Προστασίας επιτελεί λειτουργία

η οποία βρίσκεται κατ΄ουσίαν στον αντίποδα της λειτουργίας της ασφάλισης Αστικής

Ευθύνης.

 

Χαρακτηριστικά αναφέρεται, ότι αποτελεί την «αναστροφή της ασφαλίσεως ευθύνης». Η

ασφάλιση Νομικής Προστασίας υπόσχεται να καταβάλει μόνον τις δαπάνες για τη

διεκδίκηση των απαιτήσεων του ασφαλισμένου κατά του υπαιτίου τρίτου, ενώ ο

ασφαλιστής Αστικής Ευθύνης υπόσχεται πρώτα και κύρια να καταβάλει ή να

αποκαταστήσει τη ζημιά που έχει προκαλέσει ο ασφαλισμένος προς τρίτους.

5. Κοινοτική οδηγία και Π.Δ. 459/90 για την άσκηση του κλάδου από

πολυκλαδικές εταιρίες και σύγκρουση συμφερόντων

Όπως αναφέρεται και ανωτέρω, η ασφάλιση Νομικής Προστασίας εμφανίστηκε στις αρχές

του αιώνα και βρήκε μεγάλη απήχηση και εξάπλωση κυρίως στην Δυτική Γερμανία και

Ελβετία, όπου ο κλάδος ασκείτο αυτοτελώς (πριν τη σχετική Οδηγία 344/87) από

εξειδικευμένες εταιρίες και ως εκ τούτου αποκλειόταν η σύγκρουση συμφερόντων σε βάρος

του ασφαλισμένου, λόγω της σύγχρονης άσκησης από τον ίδιο ασφαλιστή και άλλων

κλάδων εχόντων αντικρουόμενα συμφέροντα με αυτά της Νομικής Προστασίας.

Είναι προφανές, ότι δεν κατοχυρώνονται τα συμφέροντα των ασφαλισμένων, όταν

ανακύψει μία αντιδικία συνεπεία π.χ. αυτοκινητιστικού ατυχήματος, και οι συγκρουσθέντες

ασφαλίζονται στον ίδιο ασφαλιστικό φορέα, ο ένας για Νομική Προστασία και ο άλλος για

Αστική Ευθύνη από την κυκλοφορία αυτοκινήτου οχήματος.

Σκεφτείτε την περίπτωση, που ο ασφαλισμένος με Νομική Προστασία θα προσφύγει στον

ασφαλιστή του ζητώντας να χρηματοδοτήσει ένα δικαστικό αγώνα εναντίον του εαυτού του

για να αποζημιωθεί από τον αντίδικο, ο οποίος είναι ταυτόχρονα ασφαλισμένος για Αστική

Ευθύνη στην ίδια ασφαλιστική εταιρία.

Παρόμοιο θέμα γεννάται και εάν ο ασφαλισμένος με Νομική Προστασία ζητήσει την

υπεράσπισή του σε ποινικό δικαστήριο συνεπεία τροχαίου ατυχήματος και ο ασφαλιστής

εξαρτά οικονομικά συμφέροντα από την καταδίκη του ασφαλισμένου, αναφορικά με την

αποζημίωση ή όχι του αντιδίκου. Θεωρητικά, ο μόνος τρόπος αποκλεισμού του κινδύνου

σύγκρουσης συμφερόντων θα ήταν ο πλήρης διαχωρισμός άσκησης των κλάδων Αστικής

Ευθύνης και Νομικής Προστασίας, αποφεύγοντας πιθανές δυσαρέσκειες μεταξύ των

ασφαλισμένων, των συνεργατών της εταιρίας με την ίδια την εταιρία κλπ.

Στη διάρκεια μιας ολόκληρης δεκαετίας πριν από την έκδοση της οδηγίας έγιναν πολλές

συζητήσεις αναφορικά με το σύννομο της παράλληλης άσκησης του κλάδου Νομικής

Προστασίας μαζί με άλλους κλάδους από την ίδια εταιρία γενικών ασφαλίσεων.

 

5

Μετά από συζητήσεις και αντιπαραθέσεις χρόνων, μεταξύ της Γερμανίας αφενός (που

υποστήριζε την πλήρη εξειδίκευση) και των άλλων χωρών, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέδωσε

τελικά την ανωτέρω κοινοτική οδηγία (344/87), η οποία ορίζει κάτω από ποιες

προϋποθέσεις μια πολυκλαδική εταιρία, μπορεί να ασκεί και τον κλάδο Νομικής

Προστασίας. Η οδηγία αυτή υιοθετήθηκε με Νόμο από τα κράτη μέλη.

Στη χώρα μας ενσωματώθηκε με το Π.Δ. 459/90. Η κοινοτική οδηγία και κατ΄ επέκταση

το Π.Δ. προβλέπουν, ότι αν μια πολυκλαδική εταιρία επιθυμεί να ασκήσει και τον κλάδο

Νομικής Προστασίας, οφείλει να λάβει ορισμένα μέτρα, που θα κατοχυρώνουν τα

συμφέροντα των ασφαλισμένων. Η εταιρία αυτή πρέπει σύμφωνα με το Π.Δ. να εκδίδει για

την ασφάλιση Νομικής Προστασίας ξεχωριστά συμβόλαια ή η κάλυψη Νομικής

Προστασίας να αποτελεί ξεχωριστό κεφάλαιο εντός ενιαίου ασφαλιστηρίου, με ξεχωριστή

τιμολόγηση. Στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο περιλαμβάνονται υποχρεωτικά και τα ακόλουθα:

Το δικαίωμα του ασφαλισμένου να επιλέγει ελεύθερα το δικηγόρο του, για κάθε

δικαστική και διοικητική διαδικασία καθώς επίσης και για την πρoάσπιση των

συμφερόντων του σε περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων.

Το δικαίωμα του ασφαλισμένου για την προσφυγή του σε διαιτητική διαδικασία σε

περίπτωση διαφωνιών.

Η ασφαλιστική επιχείρηση γενικών ασφαλειών που θέλει να ασκήσει στην Ελλάδα και τον

κλάδο ασφάλισης Νομικής Προστασίας, υποχρεούται να επιλέξει έναν από τους

ακόλουθους τρόπους :

α) είτε την ξεχωριστή διαχείριση των ασφαλιστικών περιπτώσεων που σημαίνει, ότι τα μέλη

του προσωπικού της που ασχολούνται με τη διαχείριση ζημιών στον κλάδο αυτό, δεν πρέπει

να ασκούν παρόμοια δραστηριότητα σε άλλο κλάδο.

β) είτε την ανάθεση της διαχείρισης των ασφαλιστικών περιπτώσεων σε μία τρίτη

ανεξάρτητη επιχείρηση με μορφή ΑΕ ή ΕΠΕ.

Η πιστή τήρηση των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας αλλά και ο αυστηρός έλεγχος των

εποπτικών αρχών για την εφαρμογή τους, είναι η μόνη εγγύηση, ώστε να αποτρέπεται ο

κίνδυνος σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ των ασφαλισμένων – καταναλωτών και των

εταιριών.

 

 

6. Ασφάλιση Νομικής Προστασίας & δικηγόροι

Αποτελεί συνήθη κριτική, ότι η Νομική Προστασία, είναι αντίθετη με τα συμφέροντα των

δικηγόρων για το λόγο ότι τους αφαιρεί δικηγορική ύλη. Η άποψη αυτή δεν είναι ορθή,

διότι ο ασφαλισμένος απαλλαγμένος από το οικονομικό βάρος μιας δίκης, προσφεύγει στο

δικαστήριο ακόμη και για μικροπεριπτώσεις (πταίσματα, μικροδιαφορές) που διαφορετικά

δεν θα έφθαναν στο ακροατήριο, αν δεν υπήρχε ο ασφαλιστής Νομικής Προστασίας, να

αναλάβει την κάλυψη του δικαστικού αγώνα.

Εξάλλου η προσφυγή στα δικαστήρια προϋποθέτει εμπλοκή δικηγόρου.

Ο κλάδος Νομικής Προστασίας καλύπτει σήμερα ένα μεγάλο φάσμα της αγοράς

προσφέροντας ποικιλία προγραμμάτων Νομικής Προστασίας όπως, οχήματος και οδηγού,

οικογένειας, επαγγελματική κλπ.

Τα παραπάνω προγράμματα, αλλά και η συνεχής διαμόρφωση νέων που καλύπτουν τις

ανάγκες των καταναλωτών, δημιουργούν νέα ύλη και για την παροχή αντίστοιχων

δικηγορικών υπηρεσιών.

7. Νομική Προστασία Οχήματος & Οδηγού

Περιλαμβάνει :

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

Πρόκειται για την εξώδικη ή δικαστική διεκδίκηση των απαιτήσεων από τον υπαίτιο της

σύγκρουσης και την ασφαλιστική του εταιρία, για υλικές ζημιές του ασφαλισμένου

οχήματος, σωματικές βλάβες του οδηγού και των επιβαινόντων, μείωση της αξίας του

αυτοκινήτου, ηθική βλάβη, διαφυγόντα κέρδη κλπ.

ΠΟΙΝΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Για την υπεράσπιση των ασφαλισμένων ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων για την

απόκρουση κατηγοριών

για τραυματισμό ή θανάτωση προσώπου από αμέλεια καθώς και

 

για παραβάσεις διατάξεων του ΚΟΚ, όπως υπερβολική ταχύτητα, παραβίαση ερυθρού

σηματοδότη, παραβίαση διπλής διαχωριστικής λωρίδας, παράνομη στάθμευση,

υπέρβαρο φορτίο κλπ.

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ & ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Στις περιπτώσεις αυτές καλύπτονται οι προσφυγές στις αρμόδιες διοικητικές αρχές και

διοικητικά δικαστήρια για την επανάκτηση αφαιρεθέντος διπλώματος και πινακίδας.

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΝΟΧΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Καλύπτει την εξώδικη και δικαστική κατοχύρωση των εννόμων συμφερόντων του

ασφαλισμένου, σαν κυρίου ή κατόχου του ασφαλισμένου οχήματος σε περίπτωση που

γεννώνται διαφορές από την ανταλλαγή, πώληση ή επισκευή αυτού.

Η ανωτέρω σύμβαση θα πρέπει να έχει καταρτιστεί μέσα στη χρονική διάρκεια της

ασφαλιστικής σύμβασης.

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Όταν προκύψουν διαφορές από ασφαλιστήρια αυτοκινήτου, πυρός, κλοπής, θραύσεως

κρυστάλλων, ατυχημάτων κλπ.

8. Ποιες δαπάνες αναλαμβάνει η Νομική Προστασία

Όταν επέλθει μια από τις προαναφερθείσες ασφαλιστικές περιπτώσεις, η ασφάλιση

Νομικής Προστασίας αναλαμβάνει να καταβάλει :

τις αμοιβές του δικηγόρου, επιλογής του ασφαλισμένου

τα έξοδα διεξαγωγής της δίκης (δηλαδή δικαστικά ένσημα, χαρτόσημα, παράβολα,

μεγαρόσημα κλπ.)

τις αποζημιώσεις κλητευθέντων μαρτύρων

τις αμοιβές πραγματογνωμόνων που ορίζονται από το δικαστήριο

τις αμοιβές των δικαστικών επιμελητών

 

τα δικαστικά έξοδα για την επανάκτηση αφαιρεθέντος διπλώματος, αδείας ή πινακίδων

κυκλοφορίας

τις δαπάνες εκτέλεσης αποφάσεων (κατασχέσεων, πλειστηριασμών κλπ.)

την επιδικασθείσα υπέρ του αντιδίκου και εις βάρος του ασφαλισμένου δικαστική

δαπάνη

τις αναγκαίες προκαταβολές δικαστικών εξόδων

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΟΣΟ (ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ)

Τα ασφαλιστικά ποσά στην ελληνική ασφαλιστική αγορά Νομικής Προστασίας κυμαίνονται

από 500,00 € έως 25.000,00 €.

ΠΟΙΟΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ Η Ν.Π. ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΟΥ

Τον ασφαλισμένο, σαν ιδιοκτήτη, οδηγό ή επιβαίνοντα στο ασφαλισμένο όχημα,

Όποιον με την άδεια του ασφαλισμένου οδηγεί το ασφαλισμένο όχημα καθώς και τους

επιβαίνοντες

Τον ασφαλισμένο προσωπικά σαν οδηγό άλλου οχήματος που δεν ανήκει σ΄ αυτόν.

Η ασφαλιστική προστασία αποκλείεται για διαφύλαξη εννόμων συμφερόντων των

συνασφαλισμένων εναντίον αλλήλων ή εναντίον του αντισυμβαλλόμενου.

ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΧΩΡΕΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΙ ΚΑΛΥΨΕΙΣ :

Στην Ελλάδα

Σε ολόκληρη την Ευρώπη

Στις χώρες Ασίας και Αφρικής που βρέχονται από τη Μεσόγειο θάλασσα

Επισημαίνεται ότι υπάρχουν συμβόλαια που περιορίζουν τον τόπο κάλυψης.

 

9. Νομική Προστασία Οικογένειας

Καλύπτει τον ασφαλισμένο στις εξής περιπτώσεις :

Όταν ο ασφαλισμένος ή κάποιο μέλος της οικογένειάς του θελήσει να διεκδικήσει

αποζημίωση από τον υπαίτιο τρίτο ή την ασφαλιστική του εταιρία για σωματικές βλάβες

ή υλικές ζημιές που προκαλούνται σ΄ αυτόν ή σε περιουσιακά του στοιχεία και ακίνητα.

Όταν ο ασφαλισμένος ή τα μέλη της οικογένειάς του πρέπει να υπερασπίσουν τον εαυτό

τους σε ποινικά δικαστήρια για απόκρουση κατηγορίας που αναφέρεται στην παράβαση

ποινικών, αστυνομικών, υγειονομικών και τροχαίων διατάξεων εξ αμελείας.

Όταν προκύψουν διαφορές του ασφαλισμένου ή των μελών της οικογενείας του κατά την

άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας με εξηρτημένη σχέση εργασίας με τον

εργοδότη, είτε αυτές αφορούν διεκδίκηση είτε απόκρουση απαιτήσεων π.χ. υπερωρίες,

άδειες, καταγγελίες συμβάσεων, αποζημιώσεις κλπ.

Όταν δημιουργηθούν διαφορές με τα ασφαλιστικά τους ταμεία (σύνταξης και

περίθαλψης)

Όταν χρειάζεται η συμβουλή ενός δικηγόρου για υποθέσεις οικογενειακού και

κληρονομικού δικαίου καθώς και εκούσιας δικαιοδοσίας

Στις διαφορές από ενοχικές συμβάσεις της καθημερινής ζωής όπως: αγορές και πωλήσεις

αντικειμένων, επισκευές, δάνεια, ιδιωτικά γραμμάτια, παροχή υπηρεσιών κλπ.

Στις μισθωτικές διαφορές με τον ιδιοκτήτη της κατοικίας του ασφαλισμένου (με ειδικό

επασφάλιστρο μπορεί να καλυφθούν και διαφορές ιδιοκτητών που εκμεταλλεύονται

καταστήματα ή διαμερίσματα)

Στις διαφορές με την ασφαλιστική του εταιρία από συμβόλαια ζωής, πυρός, κλοπής,

ατυχημάτων κλπ.

 

 

ΠΟΙΟΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ Η ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Τον ασφαλισμένο, τη σύζυγο και τα παιδιά μέχρι την ενηλικίωση ή και αργότερα στην

ιδιωτική ζωή και στην επαγγελματική τους δραστηριότητα. Με επασφάλιστρο

καλύπτονται και οι ανιόντες (παππούς, γιαγιά).

Προϋπόθεση για όλους είναι να συνοικούν.

ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΧΩΡΕΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΙ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ :

Στην Ελλάδα

Σ΄ όλη την Ευρώπη

Σ΄ όλες τις χώρες της Ασίας και της Αφρικής που βρέχονται από τη Μεσόγειο Θάλασσα.

Υπάρχουν συμβόλαια που περιορίζουν τον τόπο κάλυψης.

Οι παροχές δηλ. οι αναλαμβανόμενες δαπάνες είναι ίδιες, όπως και στη Νομική Προστασία

Οχήματος.

10. Επαγγελματική Νομική Προστασία

Η Επαγγελματική Νομική Προστασία χωρίζεται σε απλή και μικτή.

Η απλή περιλαμβάνει :

1. ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

Όταν ο ασφαλισμένος, τα μέλη της οικογένειας του που ασχολούνται στην επιχείρηση ή οι

συνεργάτες του, θελήσουν να διεκδικήσουν αποζημίωση από τον υπαίτιο τρίτο ή την

ασφαλιστική του εταιρία για σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές που τους προκάλεσε.

Αξιώσεις για αποζημίωση μπορεί να προκύψουν από ατύχημα στην επιχείρηση, στο

κατάστημα, στο δρόμο προς την εργασία και κατά την άσκηση της επαγγελματικής

δραστηριότητας, καθώς και σε περίπτωση κλοπής, πυρός, καταστροφής μηχανημάτων κλπ.

 

 

2. ΠΟΙΝΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Όταν ο ασφαλισμένος ή οι συνεργάτες του πρέπει να υπερασπίσουν τον εαυτό τους σε

ποινικά δικαστήρια, για απόκρουση κατηγορίας που αναφέρεται στην παράβαση εξ

αμελείας ποινικών, αστυνομικών, υγειονομικών και αγορανομικών παραβάσεων.

Καθημερινά υπάρχει κίνδυνος για ατύχημα κατά τον χειρισμό μηχανημάτων, στον χώρο

εργασίας, στις σκάλες, στις αποθήκες κλπ.

Μετά από κάθε εργατικό ατύχημα ακολουθεί συνήθως ποινική δίωξη εναντίον του

υπευθύνου της επιχείρησης.

3. ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Όταν προκύψουν διαφορές του εργοδότη ασφαλισμένου με τους υπαλλήλους, τεχνίτες,

εργάτες της επιχείρησης που αναφέρονται στην απόκρουση ή διεκδίκηση απαιτήσεων π.χ.

υπερωρίες, άδειες, καταγγελίες συμβάσεων, αποζημιώσεις κλπ.

4. ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ

Όταν προκύψουν διαφορές με τον ιδιοκτήτη της επαγγελματικής στέγης

5. ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ

Όταν προκύψουν διαφορές με το ασφαλιστικό ταμείο του ασφαλισμένου

6. ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Όταν χρειάζεται η συμβουλή ενός δικηγόρου για υποθέσεις οικογενειακού, κληρονομικού

και φορολογικού δικαίου.

7. ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ

Όταν προκύψουν διαφορές από ασφαλιστήρια ζωής, κλοπής, πυρός, ατυχημάτων κλπ.

 

ΠΟΙΟΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Τον ασφαλισμένο με την ιδιότητα του επιτηδευματία ή ελεύθερου επαγγελματία, για μια

επαγγελματική δραστηριότητα, η οποία θα αναφέρεται στο ασφαλιστήριο.

Τα μέλη της οικογένειας εφόσον απασχολούνται στην επιχείρηση.

Τους υπαλλήλους, τεχνίτες ή εργάτες κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους

δραστηριότητας.

Η κάλυψη ισχύει στην Ελλάδα.

Επισημαίνεται ότι :

Εάν στην απλή επαγγελματική προσθέσουμε και τις καλύψεις για διαφορές από ενοχικές

συμβάσεις του επαγγελματία ή επιχειρηματία με τους πελάτες του και τους προμηθευτές,

δημιουργούμε το πρόγραμμα της Μικτής Επαγγελματικής Νομικής Προστασίας.

Στο χώρο αυτόν εντάσσονται κατά κανόνα οι απαιτήσεις του ασφαλισμένου από ακάλυπτες

επιταγές και συναλλαγματικές, από απλήρωτα τιμολόγια κλπ.

11. Η εξέλιξη των ασφαλιστικών προγραμμάτων Ν.Π.

Πέραν των κλασσικών προγραμμάτων του κλάδου που είναι η Ν.Π. Οχήματος & Οδηγού, η

Οικογενειακή και Επαγγελματική Ν.Π., ένα μεγάλο πλήθος προγραμμάτων

διαμορφώθηκαν στις δεκαετίες που πέρασαν – κυρίως από τις εξειδικευμένες εταιρίες του

κλάδου – με αποτέλεσμα να είναι διαθέσιμα σήμερα στην αγορά πολλά προϊόντα, που

καλύπτουν πραγματικές ανάγκες των καταναλωτών, όπως :

Ν.Π. Σκαφών αναψυχής

Ν.Π. Διαχείρισης Πολυκατοικιών

Ν.Π. Μίσθωσης / Εκμίσθωσης ακινήτων

Ν.Π. Ιατρών / Νοσηλευτών

Ν.Π. Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών

Ν.Π. Λογιστών

Ν.Π. Καταναλωτή

Ν.Π. Ιδιωτικών / Δημοσίων Υπαλλήλων

Ν.Π. Μεταφορέα / Διαμεταφορέα κλπ.

 

12. Χρησιμότητα του κλάδου

Η ασφάλιση Νομικής Προστασίας επιτελεί ένα σοβαρό κοινωνικό σκοπό, παρέχοντας τη

δυνατότητα σε κάθε πολίτη να προσφύγει στη δικαιοσύνη για να διεκδικήσει τις δίκαιες

απαιτήσεις του ή να προστατεύσει τον εαυτό του από κατηγορίες που στρέφονται εναντίον

του.

Η αβεβαιότητα της έκβασης των δικαστικών αγώνων και η πιθανή καταδίκη στην καταβολή

των δικαστικών δαπανών υπέρ του αντιδίκου, αποθαρρύνουν πολλές φορές τους πολίτες να

προσφεύγουν ενώπιον των δικαστηρίων, και κυρίως τους πολίτες των ασθενέστερων

οικονομικά τάξεων.

Η ασφάλιση Νομικής Προστασίας εξομοιώνει τον οικονομικά ασθενέστερο διάδικο με τον

ισχυρότερο αντίδικο και του παρέχει τη δυνατότητα για πλήρη κατοχύρωση των εννόμων

συμφερόντων του.