ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

Σύμφωνα με το Νόμο 4412/2016, ?ρθρο 72, Παράγραφο 3 Οι εγγυήσεις των παραγράφων 1 και 2 εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13) που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό.
 
Πηγή: ΕΑΑΔΗΣΥ-Ν.4412-Υπερκείμενο (eaadhsy.gr)
Κάντε δεξί κλικ στον παραπάνω υπερσύνδεσμο, άνοιγμα σύνδεσης, μεταφερθείτε στο ?ρθρο 72, Παράγραφο 3
 
ΕΙΔΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
 
Συμμετοχής
 Εξασφαλίζει ότι ο ανάδοχος (ασφαλισμένος) θα προσκομίσει εμπρόθεσμα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και θα συνάψει τη σύμβαση στην τιμή προσφοράς.
Ανάληψης/Προκαταβολών
Εξασφαλίζει ότι η προκαταβολή που έχει δοθεί στον ανάδοχο που αναλαμβάνει την υλοποίηση ενός έργου θα επιστραφεί στον ιδιοκτήτη του έργου σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης του έργου και μη υλοποίησης της σύμβασης.
Καλής Εκτέλεσης
Εξασφαλίζει τον δικαιούχο από την οικονομική ζημία που θα υποστεί σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν τηρήσει τους όρους και τις προϋποθέσεις της σύμβασης.
Συντήρησης/Καλής Λειτουργίας
Εξασφαλίζει στον δικαιούχο ότι ο ανάδοχος που έχει εκτελέσει κάποιο έργο είναι ικανός να εκτελέσει τις υποχρεώσεις συντήρησης που προκύπτουν από την σύμβαση και τον προστατεύει από την οικονομική ζημιά που θα υποστεί σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν τηρήσει τους όρους συντήρησης.
Καλής Πληρωμής
Εξασφαλίζει ότι ο ανάδοχος θα καλύψει συγκεκριμένους προμηθευτές υλικών και υπηρεσιών που σχετίζονται με το έργο υπό ασφάλιση. Η ασφαλιστική καλύπτει την ενδεχόμενη ζημία που μπορεί να υποστεί προμηθευτής του ασφαλισμένου από αδυναμία τήρησης των υποχρεώσεών του ασφαλισμένου.
 

ΒΑΣΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
 
Ταχύτερη Διαδικασία Αξιολόγησης και Έκδοσης με τη δημιουργία εξειδικευμένης πλατφόρμας.
Καταργεί το πρόβλημα της ρευστότητας που εντοπίζεται στη σχέση πελάτη – Τράπεζας.
Σε αντίθεση με τις Τραπεζικές εγγυητικές, δεν επιβαρύνουν τον ισολογισμό της επιχείρησης. Το παρεχόμενο όριο δε συνδέεται με αλληλόχρεο/χορηγικό λογαριασμό και κατά συνέπεια δεν επιβαρύνεται με τόκους.
Δεν απαιτείται δέσμευση και υποθήκευση περιουσιακών στοιχείων.
Η έκδοση ασφαλιστικών εγγυητικών συνοδεύεται από ασφαλιστική σύμβαση. Κατά συνέπεια το κόστος έκδοσης καταχωρείται στα έξοδα της επιχείρησης ως ασφάλιστρο.
Αποτελεσματικότερη διαχείριση των οικονομικών πόρων και των ταμειακών ροών της εταιρείας.
Μείωση του κόστους αναδοχής έργων ή συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.
Δυνατότητα συμμετοχής σε μεγαλύτερο αριθμό δημόσιων διαγωνισμών ταυτόχρονα.
 
 
Π Ο Ι Ο Ι  Ζ Η Τ Ο Υ Ν  Ε Γ Γ Υ Η Τ Ι Κ Ε Σ  Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Ε Σ ;
 
 • Υπουργεία
 • Κρατικοί Φορείς & Οργανισμοί
 • Κρατικοί Φορείς & Οργανισμοί
 • Δήμοι και Δημοτικές Επιχειρήσεις
 • Περιφέρειες/Οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης
 • Οργανισμοί Διαχείρισης Λιμένων και Μαρίνων
 • Οργανισμοί Κατασκευής και Διαχείρισης Δημοσίων 7 Περιφέρειες/Οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης
 • ΤΑΙΠΕΔ
 • ΔΕΗ Έργων
 • Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας
 
Π Ο Ι Ο Ι  Χ Ρ Ε Ι Α Ζ Ο Ν Τ Α Ι  Ε Γ Γ Υ Η Τ Ι Κ Ε Σ  Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Ε Σ ;
 
Όλοι οι προμηθευτές Υπηρεσιών, Κατασκευών και Προϊόντων του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα
 
 • Η Βιομηχανία Τροφίμων & Ποτών
 • Σε αυτούς που έχει παραχωρηθεί Δημόσια, Κινητή ή Ακίνητη Περιουσία από το ΤΑΙΠΕΔ ή άλλο αρμόδιο φορέα του Δημοσίου (ξενοδοχεία, κατασκηνώσεις, χώροι αναψυχής, χώροι εντός Λιμανιών ή Αεροδρομίων κ.α.)
 • Οι Εταιρίες Διαχείρισης Αποβλήτων για την Ανανέωση της άδειας τους
 • Η Βιομηχανία Φαρμάκων και Ιατρικών Συσκευών
 • Οι Κατασκευαστικές Εταιρίες
 • Όλα τα επιδοτούμενα έργα και επιχειρήσεις για το ποσοστό Ιδίας Συμμετοχής

 

Β Α Σ Ι Κ Α  Ο Φ Ε Λ Η  Τ Ω Ν  Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Ι Κ Ω Ν  Ε Γ Γ Υ Η Τ Ι Κ Ω Ν
 Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Ω Ν
 
Ταχύτερη Διαδικασία Αξιολόγησης και Έκδοσης με τη χρήση εξειδικευμένης ηλεκτρονικής πλατφόρμας.
Καταργεί το πρόβλημα της ρευστότητας που εντοπίζεται στη σχέση πελάτη – Τράπεζας Περιορισμός κόστους ενεχυριασμένων καταθέσεων (cash collateral).
Σε αντίθεση με τις Τραπεζικές εγγυητικές, δεν επιβαρύνουν τον ισολογισμό της επιχείρησης. Το παρεχόμενο όριο δε συνδέεται με αλληλόχρεο/χορηγικό λογαριασμό και κατά συνέπεια δεν επιβαρύνεται με τόκους.
Δεν απαιτείται δέσμευση και υποθήκευση περιουσιακών στοιχείων.
Η έκδοση ασφαλιστικών εγγυητικών συνοδεύεται από ασφαλιστική σύμβαση. Κατά συνέπεια το κόστος έκδοσης καταχωρείται στα έξοδα της επιχείρησης ως ασφάλιστρο.
Αποτελεσματικότερη διαχείριση των οικονομικών πόρων και των ταμειακών ροών της εταιρείας Απελευθέρωση χορηγητικών ορίων.
Υπολογισμός κόστους εγγυητικής σε ημερήσια βάση, με ελάχιστο το κόστος 90 ημερών Αντίθετα, η χρέωση των τραπεζών γίνεται ανά αδιαίρετο 3μηνο (πχ για εγγυητική διάρκειας 120 ημερών, χρεώνονται 2 3μηνα)
Δυνατότητα συμμετοχής σε μεγαλύτερο αριθμό δημόσιων διαγωνισμών ταυτόχρονα.
 
Απαιτούμενα έγγραφα ανάλογα με της κατηγορία της εταιρείας
 
Για επιχειρήσεις με Γ΄ κατηγορίας λογιστικά βιβλία:
1) Πρόσφατο δευτεροβάθμιο ισοζύγιο με αντίστοιχο προηγούμενου έτους
2) Ε3 τριών τελευταίων ετών
3) έντυπο Ν τελευταίου έτους
4) Ισολογισμούς τριών τελευταίων ετών με αντίστοιχα προσαρτήματα
 
Για επιχειρήσεις με B΄ κατηγορίας λογιστικά βιβλία:
1) Πρόσφατες περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ και αντίστοιχες του προηγούμενου έτους
2) Ε3 τριών τελευταίων ετών
3) έντυπο Ν τελευταίου έτους
 
 
Ε Κ Δ Ο Σ Η  Ε Γ Γ Υ Η Τ Ι Κ Ω Ν  Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Ω Ν
 
Υπολογισμός ασφαλίστρων εγγυητικών επιστολών: Το ύψος των ασφαλίστρων υπολογίζεται με βάση το κεφάλαιο σε συνάρτηση με το ρίσκο που αναλαμβάνει ο ασφαλιστής ανά εγγυητική επιστολή.
 
Ι. Ε/Ε Συμμετοχής
 
π.χ. Για συμμετοχή σε έργο €2.000.000, η εγγυητική πρέπει να είναι το 2% του ποσού δηλαδή €2.000.000Χ2% =€40.000
 
Ασφάλιστρο: 2,5% περίπου(μετά από έγκριση της εταιρείας)
 
Οπότε το κόστος της Ε/Ε είναι €40.000Χ2,5% = €1.000
 
Το κόστος των €1.000 αφορά εγγυητική ετήσιας διάρκειας. Για μικρότερη διάρκεια, ο υπολογισμός γίνεται αναλογικά.
 
Τι αξιολογούμε:
 
 • Τα οικονομικά τους στοιχεία, την εμπειρία τους, την οργάνωσή τους
 • Την ικανότητα διαχείρισης για να επιβεβαιώσουμε ότι ο ανάδοχος είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση
 • Τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες
 •  Την κερδοφορία τους
 • Την εμπειρία μας από προηγούμενη συνεργασία μαζί τους
 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΕΚΔΟΣΗΣ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ
 
 1. Αποστολή του αιτήματος με
 2. Επωνυμία επιχείρησης Α.Φ.Μ. επιχείρησης Ονοματεπώνυμο επικοινωνίας E-mail επικοινωνίας
 3. Καταχώρηση αίτησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα
 4. Έλεγχος της αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών
 5. Έρευνα σχετικά με τον εν δυνάμει πελάτη
 6. Ενημέρωση σχετικά με την έγκριση ή όχι του αιτήματος
 7. Αποστολή εξατομικευμένης προσφοράς
 8. Αποδοχή προσφοράς από πελάτη και εξόφληση
 9. Έκδοση συμβολαίου & εγγυητικής επιστολής
?μεση και πλήρως ψηφιοποιημένη διαδικασία αξιολόγησης και έκδοσης.Η προέγκριση, η ανάληψη κινδύνου, η έκδοση εγγυητικών και η διαχείριση ζημιών θα γίνονται αποκλειστικά με τη βοήθεια της τεχνολογίας μέσω μίας ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Η πρωτοπόρος αυτή διαδικασία έχει ως αποτέλεσμα την εξοικονόμηση χρόνου και την άμεση έκδοση των εγγυητικών επιστολών