ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

«Περιβαλλοντική Ευθύνη από εργασίες συλλογής και μεταφοράς ΜΗ επικίνδυνων αποβλήτων», σύμφωνα με το Νόμο 4685/2020 - ?ρθρο 85 «Εκσυγχρονισμός Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692», με προθεσμία εφαρμογής την 7η Οκτωβρίου 2020.


    Oπως γνωρίζετε. κατόπιν σχετικής τροποποίησης της Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας ,είναι απαραίτητη η ασφάλιση Αστικής Ευθύνης από Περιβαλλοντικούς Κινδύνους, σε οργανισμούς και επιχειρήσεις που εκτελούν εργασίες συλλογής μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων ή/ και αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) με κωδικούς ΕΚΑ 160211*, 160213*, 200121*, 200123* και 200135*, υπό την προϋπόθεση ότι ο εξοπλισμός είναι ακέραιος.
Ο συλλέκτης μεταφορέας, οφείλει να διαθέτει ασφαλιστήριο συμβόλαιο, στο οποίο αναγράφεται ότι η ασφαλιστική κάλυψη αφορά τρίτους και την επαναφορά του περιβάλλοντος στην πρότερη κατάσταση σε περίπτωση ζημιάς,ύψουςκατ' ελάχιστο εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ ετησίως.Ηκαταληκτική ημερομηνία που πρέπει να προσκομιστεί το σχετικό ασφαλιστήριο στο αρμόδιο υπουργείο είναι η 7ηΟκτωβρίου, αλλά αναμένεται να πάρει παράταση.
Η κάλυψη Αστικής ευθύνης προς τρίτους που αφοράσυλλογή / μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων πρέπει να ασφαλιστεί για κεφάλαιο 500.000 ευρώ , προσωρινή αποθήκευση από 500.000 ευρώ ή 1.000.000 ευρώ, καθώς επίσης και διασυνοριακή μεταφορά 1.000.000 ευρώ.
Έκταση της κάλυψης Καλύπτεται η αστική ευθύνη του ασφαλισμένου και των υπαλλήλων του/προστιθέντων του, από την αποκλειστικά και μόνο, αναγραφόμενη στο ασφαλιστήριο αυτό, δραστηριότητά του στον τομέα διαχείρισης αποβλήτων. Η κάλυψη αφορά την καταβολή δαπανών για την αντιμετώπιση των συνεπειών από ατυχηματική μόλυνση του περιβάλλοντος και την επαναφορά του στην πρότερη κατάσταση, τις σωματικές βλάβες και/ή τις υλικές ζημιές που θα προξενηθούν σε τρίτους, συνεπεία διαφυγής, διασποράς, απελευθέρωσης ή εκπομπής κονιορτού, καπνού, ατμού, αιθάλης, αναθυμιάσεων, οξέων, αλκαλικών, τοξικών χημικών, στερεών, υγρών ή αερίων, αποβλήτων ή άλλων ερεθιστικών ουσιών που ρυπαίνουν ή μολύνουν τα εδάφη, την ατμόσφαιρα ή τις πηγές, τις λίμνες και τα υδάτινα ρεύματα.

 Για να δείτε ποιές κατηγορίες είναι υποχρεωμένες να έχουν συμβόλαο περιβαλλοντικής αστικής ευθύνης ανοιξτε τον παρακάτω κατάλογο.

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

 

Το κόστος για ένα συμβόλαιο περιβαλλοντικής αστικής ευθύνης κυμαινεται απο 100-155€ ανάλογα με την ασφαλιστική εταιρεία και το πλήθος οχημάτων.