Ο παλαιός νόμος 3386/2005 αντικαταστάθηκε από τον νέο μεταναστευτικό νόμο 4251/2014 με ισχύ από 1.6.2014. Στις 21.10.2014 εκδόθηκε συγκεκριμένη οδηγία από το Υπουργείο Εσωτερικών όπου καθορίζει σαφώς τις ελάχιστες καλύψεις που πρέπει να έχει ένα ιδιωτικό ασφαλιστήριο υγείας ώστε να θεωρείται κατάλληλο για ανανέωση άδειας διαμονής.

 

 Ο Νόμος που αφορά  την υποχρεωτική ασφάλιση αλλοδαπών για την λήψη άδειας παραμονής στην χώρα είναι ο ακόλουθος

 

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 136 του ν. 4251/2014 (ΦΕΚ 80 Α΄), «Κώδικας

Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις»

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά

Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για

την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98 Α΄).

3. Τη με αριθμό 4062/25.7.2014 (ΦΕΚ 2110 Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού

Εσωτερικών, περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών, Γεώργιο Ντόλιο.

4. Το υπ’ αριθ.89/2014 (ΦΕΚ 134 Α΄) π.δ. « Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και

Υφυπουργών»

5. Το υπ’ αριθ.86/2012 (ΦΕΚ 141 Α΄) π.δ. «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και

Υφυπουργών»

6.Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του

Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

Καθορίζουμε το σύνολο των κινδύνων και το ύψος των καλυπτόμενων παροχών για την κάλυψη

πλήρους ασφάλισης ασθένειας των πολιτών τρίτων χωρών που μπορούν να ασφαλίζονται σε

ιδιωτικούς ασφαλιστικούς φορείς

2

?ρθρο μόνο

Α. Πολίτες τρίτων χωρών που εισέρχονται ή διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα για έναν από τους

λόγους του ν. 4251/2014 και αιτούνται τη χορήγηση ή την ανανέωση άδειας διαμονής, ο τύπος της

οποίας παρέχει τη δυνατότητα ασφάλισης σε ιδιωτικό φορέα ασφάλισης, υποχρεούνται κατά την

ημερομηνία υποβολής του σχετικού αιτήματος, να υποβάλλουν:

α) Ασφαλιστήρια συμβόλαια που έχουν συναφθεί στην αλλοδαπή εφόσον ρητά αναφέρουν ότι

καλύπτουν τον ενδιαφερόμενο για όσο διάστημα διαμένει στην Ελλάδα ή

β) Ασφαλιστήρια συμβόλαια που συνάπτονται στην Ελλάδα

Β. Οι καλύψεις των ασφαλιστήριων συμβολαίων προκειμένου να πληρούνται οι διατάξεις του

άρθρου 6 περ. (ε) του ν. 4251/2014, αφορούν σε :

• Ασφάλιση μόνιμης ολικής ή μερικής ανικανότητας από ατύχημα. Το ύψος των

καλυπτόμενων παροχών θα πρέπει να ανέρχεται σε ποσό τουλάχιστον 15.000 ευρώ ετησίως

με συμμετοχή του ασφαλιζόμενου 20% κατ’ ανώτατο όριο.

• Ιατροφαρμακευτικά έξοδα από ασθένεια ή ατύχημα. Το ύψος των καλυπτόμενων παροχών

θα πρέπει να ανέρχεται σε ποσό τουλάχιστον 1500 ευρώ ετησίως. με συμμετοχή του

ασφαλιζόμενου 20% κατ’ ανώτατο όριο.

• Ευρεία νοσοκομειακή περίθαλψη. Το ύψος των καλυπτόμενων παροχών θα πρέπει να

ανέρχεται σε ποσό τουλάχιστον 10.000 ευρώ ετησίως με συμμετοχή του ασφαλιζόμενου

20% κατ’ ανώτατο όριο

Γ. Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια δεν θα γίνονται δεκτά σε περιπτώσεις που περιλαμβάνουν

απαλλαγές και ειδικές πρόσθετες συμφωνίες.

Δ. Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια θα πρέπει να καλύπτουν χρονικό διάστημα ενός έτους. Εάν η

διάρκεια του τίτλου διαμονής υπερβαίνει τη διάρκεια ισχύος του συμβολαίου, αυτό θα

προσκομίζεται υποχρεωτικά ανά έτος.

 

Σε ποιους απευθύνονται τα πρόγραμμα ασφάλισης αλλοδαπών

 

    Σε αλλοδαπούς που επιθυμούν να αποκτήσουν άδεια παραμονής στην Ελλάδα (απαραίτητο δικαιολογητικό από 3 μηνών έως 75 ετών). Για περιπτώσεις ασφαλισμένων ηλικίας μεγαλύτερης των 75 ετών ή με οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας να ενημερωθείτε για την αποδοχή ή μη του ασφαλισμένου καθώς και για το ισχύον τιμολόγιο.

    Σε αλλοδαπούς που δεν έχουν ασφάλιση και επιθυμούν να έχουν κάλυψη νοσηλείας στα δημόσια νοσοκομεία.

 

    Σε ανασφάλιστους που επιθυμούν να έχουν κάλυψη νοσηλείας στα δημόσια νοσοκομεία.

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ

 

    Φωτοτυπία 1-της σελίδας διαβατηρίου

    Πατρώνυμο (αν δεν αναγράφεται στο διαβατήριο)

    Διεύθυνση κατοικίας (πόλη, οδός, Τ.Κ.)

    Τηλέφωνο επικοινωνίας (κινητό)

     ΑΦΜ, ΔΟΥ (αν υπάρχει)

 

ΤΙΜΕΣ
 
Από 3 μηνών έως 19 ετών           67,50€
20-45 ετών                                   69,00€
46-60 ετών                                   85,54€
61-65 ετών                                   88,00€
65-75 ετών                                   128,00€     
 

Για άνω των 75 ετών παρακαλώ επικοινωνήστε μας